Schaakvereniging CHATURANGA!

 

Opgericht 9-2-1979 door George Grimmer in A`dam.

Aangesloten bij de Koninklijke Nederlandse SchaakBond.

 

 

 

Verslag LEDENVERGADERING Vrijdag 14 september 2018 in BuurtHuis Gein.       

Aanwezig: Egbert, Jasper, Jelle, Hans Koolhaas (verontschuldigd zich en vroeger weg), Jan S., Jan D, Wim Eendebak, Ton, Waldemar, Dick, Wim Kraaykamp, Steef, Jonathan (komt wat later), Pjotr, Bert.

Afwezig met bericht: Matthieu, René.    

 

1. Opening.  Bert heet aanwezigen welkom.   

2. Mededelingen.

- Hoera, de jeugd schaakt ook op vrijdag!. Eindelijk kunnen jong en oud elkaar weer inspireren!

- Vrijdag 21 december 2018 hebben we weer ons Kersttoernooi. Deze keer beginnen we om 19:00uur.

- In 2019 zijn er 2 jubilea. 40 jaar Chaturanga. Op 9-2-1979 opgericht door George Grimmer als jeugdvereniging. Jullie horen natuurlijk nog wat we gaan doen. Er is een wishful thinking om het in het stadhuis van Zuidoost te doen.

- Dan SGA 50 jaar. SGA trekt geld uit zodat de schaakclubs in kader van 50 jaar SGA zelf in 2019 hun evenementen voor 50 jaar SGA organiseren. Gaan we gewoon tournooi doen, Simultaan, Timman? En wat kost dat?.

- Streven van Chaturanga is om, in ieder geval financieel, ons 40 jaar in te passen in 50 jaar SGA.

- Misschien een stukje schrijven over geschiedenis van Chaturanga?  

- Een schrijven, op 7 september, van Matthieu binnen gekomen. Samengevat: Het schaken bij Chaturanga ervaart Matthieu als heel prettig, maar aan de stukken en borden zou toch wel iets aan gedaan moeten worden. Matthieu stelt houten stukken voor en heeft in zijn ‘eigenwijsheid’ (z’n eigen woord) alvast een voorzetje gegeven voor de koop.

Ook lijkt hem aardig als in jaarverslag de topscorers van de externe teams worden vermeld.    

- Meegedaan met ‘ Los in Reigersbos’.

- Roel, Iwan, Dennis en Jan. Verhuist of te drukke werkzaamheden.

- Chaturanga is aanwezig geweest bij crematie van Gerard Noback en oud-lid Jan Gunning.

- Chaturanga krijgt ook te maken met de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) die sinds 25 mei 2018 van kracht is.

Deze valt onder de Europese General Data Protection. We zorgen dat we hieraan kunnen voldoen.

- Volgend jaar denkt PBAZO (de verhuurder) aan bepaalde veranderingen. Hopen/willen wel in begin oktober enige duidelijkheid.

3. -

4. Vaststellen agenda. Agenda vastgesteld.

5. Vaststellen notulen ledenvergadering. Notulen vastgesteld  15-9-2017.    

 

6. Verslag en vooruitkijken jeugdleider. [zie vooral verslag Pjotr] + vragen/discussie.

- Pjotr meld dat dit seizoen de jeugd weer mee doet met 1 extern team, goed hè!

- Er komt in 2019 weer een Grand-Prix de Geinschool.

- Pjotr verteld eea. over de verhuizing van de jeugd van dinsdag naar vrijdag.

- Hij meld dat hij door drukte uit het jeugdbestuur van de SGA is gestapt.

- Hij geeft les in Geinschool

- Ook Waldemar geeft les op school.

 

7. Verslag interne competitie en zomerschaak. Maar ook vooruit kijken [zie vooral verslag Jelle] + vragen/discussie.

     Uitslag competitieseizoen  2017/2018:  1ste Jonathan,  2de Jasper,      3de Pjotr. De wisselbeker gaat dus naar Jonathan.

     Rapid-competitie:                                   1ste   Bruno,     2de  Jonathan,  3de Jan Stevens.     

     Max Bakkers-Zomer-Schaak-Toernooi:  1ste Matthieu, 2de Waldemar, 3de Cees van den Berg. Op de Wisseltrofee komt dus de naam van

     Matthieu bij.

- Jelle reikt de bekers weer met verve uit.

     Opmerkingen en vragen.

- Jelle: Startrating SGA = KNSB rating.

- Jelle meld dat Rapidschaak in 2 jaar met 25% wat betreft het aantal deelnemers is terug gelopen.    

- Vraag: kan op interne ratinglijst de hoogste stijger en grootste daler vermeld worden. Bv. Topscorer en talent van seizoen. Jelle: ja dat kan.

- Om Rapid deelname te vergroten stelt Jelle voor het systeem als volgt te wijzigen:

Op elke rapid-avond spelen we 3 verschillende rapid-partijen.

. De 1ste is een normale rapid-partij,

. De 2de is een Chess-960 rapid-partij,

. De 3de is een voorgift rapid-partij.

Alle partijen hebben een tijdsduur van 25 minuten p.p.p.p.

- Uitleg van de verschillende rapid-partijen;

. Ches-960 is een versie van Fisher-random, waarbij de torens nooit aan één kant van de koning kunnen staan. Met name de rokade is een beetje ingewikkeld, maar dat leggen we op de avond zelf wel uit.

. Voorgift-schaak is een versie, waarbij de sterkste speler een stuk minder heeft. Afhankelijk van het verschil in sterkte loopt dat op van een pion tot een dame. Op de rapid-avond zal een elolijst en een verschil-matrix aanwezig zijn.

We hopen , dat hiermee het plezier in de onderbreking van onze normale serie wedstrijden wat verhoogd kan worden.

De vergadering gaat met deze wijziging akkoord.

- Dick zoekt zijn partij tegen v.d.Wiel op.

 

8. Verslag externe competitie volwassenen met vooruit kijken [zie vooral verslag Jasper] + vragen/discussie.

- Jasper meld dat het 1ste team en 2de team zich hebben gehandhaafd. Ook hier de Topscorer vermelden !!!!!

Jasper blijft wedstrijdleider over 1ste en 2de team. Jelle is fungerend wedstrijdleider.

     Jonathan teamleider 1ste team.   

     Jan Dijkink teamleider 2de team.

    - Jasper meld dat we dit seizoen mee doen met 2 externe teams. 1 team speelt 1ste klasse en 1 team 3de klasse.

 

9.  -

10. Financiën.

·   10a. Jaarrekening (1sept.tot1sept) door waarnemend penningmeester.   

Ging dit seizoen dus stuk beter. Lijst gemaakt waarop wekelijks wordt bijgehouden inkomsten en uitgaven van bier en inkomsten koffie/thee. Probeer op deze manier meer grip te krijgen vooral op de inkomsten hiervan.

Op financieel jaarverslag inkomsten en uitgaven duidelijker aangegeven. Mn. inkomsten en uitgaven bier/koffie/thee nu duidelijker hoe de geldstromen lopen.

Met een eigen vermogen op 31-8-2017 van 1744,75 en op 31-8-2018 van 1935,50 kunnen we wel wat lijden. Maar…..niet te gek, natuurlijk.

Discrepantie zat er nog wel in de contanten. Door bv. de graveerder DIAS, (die cash betaald moet worden) dit seizoen uit de koffiepot te betalen is die onduidelijkheid ook weggewerkt.

         

·   10b. Verslag kascontrolecommissie.

De kascontrolecommissie tw. Steef en Matthieu en de penningmeester zijn op vrijdagmiddag 31 augustus 2018 in BHG bij elkaar geweest.

De commissie was tevreden over de boekhouding. Was duidelijk en goed te controleren. Ook hun constateerden die discrepantie in het cashgeld. Echte onregelmatigheden is de commissie niet tegengekomen.

De kascontrolecommissie stelt de leden van schaakvereniging Chaturanga voor decharge te verlenen aan het bestuur over het boekjaar 2017-2018.

De ALV gaat hiermee akkoord.

Verslag van de kascontrolecommissie kan je natuurlijk ook in geheel lezen en hun eigen woorden!.

 

·   10c. Benoeming kascontrolecommissie.

Wim Eendebak, Matthieu en reservelid wordt ?????.

·   10d. Vaststellen begroting 2018/2019.

KNSB contributie dit seizoen omhoog met 1,4%.

Per januari 2018 is ook de zaalhuur omhoog gegaan van 5,- naar 6,- per uur.

Contributie blijft toch hetzelfde. ALV stelt voor bierprijs per flesje naar 1,- en koffie/thee blijven 0,60. 

Moeten wel in de gaten houden dat de prijs van 1,- niet hoger mag. Wij zijn een organisatie zonder winstoogmerk!!!

Schaakmateriaal verhoogt naar 150,-

Begroting is 224,90 negatief. Dat kan, want ons eigen vermogen is per 31-9-2018 zoals op de begroting te zien is 1935,50.

Met de 2 aanpassingen is de Begroting door de ALV aangenomen.

    

11. Bestuurssamenstelling.

- Huidig bestuur wil best doorgaan. Geen kandidaten uit ALV (mn.penningmeester).  Jelle, intern wedstrijdleider;  Jasper,wedstrijdleider extern;  Pjotr, jeugdleider;  Egbert, Website en algemeen lid;  Bert, vz./secretaris en penningmeester.

ALV akkoord met bestuursleden.

 

12. Rondvraag.

- Waldemar geeft aan dat hij ook wel op vrijdag bij de jeugd eens een handje kan toesteken.

- Aankondiging dat we morgen in Gein staan met stand in kader van ‘Fijn in Gein’.

 

13. Bert sluit de vergadering. J